Matchen

Naast het op maat maken van het aanbod, is het ook een hele kunst dat mensen of hun begeleiders de passende plek weten te vinden.

Er is een breed scala aan mogelijkheden. Voor mensen is dat nauwelijks te overzien. Maar ook voor professionals is vaak onbekend wat er allemaal kan. Zij zijn meestal goed op de hoogte van het aanbod binnen hun eigen werkveld maar niet van de mogelijkheden op andere terreinen. Zo kennen professionals in de zorg wel het aanbod aan arbeidsmatige dagbesteding maar de mogelijkheden voor toeleiding naar (sociaal) werk hebben ze niet als vanzelfsprekend in het vizier.

Sociale firma’s met vacatures weten niet waar ze kandidaten kunnen vinden. En hoewel informele buurtinitiatieven een laagdrempelige opstap naar werk bieden komt het maar moeizaam tot onderlinge samenwerking met de meer formele partijen op het gebied van zorg en werk. Binnen Meedoen Werkt is geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen met als doel mensen beter te matchen op een passende plek.

Participatie servicepunten

Participatieservicepunten

Bij aanvang van het programma Meedoen Werkt was het idee om fysieke locaties in te richten om het participatieaanbod in het stadsdeel beter bekend te maken voor bewoners (bijstandsgerechtigden) en professionals. In de praktijk is niet overal een fysiek punt gekomen maar is bijvoorbeeld gekozen voor participatiemarkten of het inzetten van een participatieconsulent.

Daarnaast was er iets anders aan de hand. Doordat de klantmanager ging werken vanuit de wijk, vaak op locatie van een welzijnsinstelling, werd hij/zij als vanzelf veel beter bekend met alle activiteiten in de buurt. Ook het matchen op een plek ging makkelijker doordat mensen niet meer werden ‘doorverwezen’ vanuit een kantoor maar ter plekke warm konden worden overgedragen.

Weegteam

Binnen de directies Werk, Inkomen, Participatie (WPI) van de gemeente Amsterdam is in 2016 begonnen met een andere werkwijze, ‘het weegteam’. Daarbij is de ‘trede’ (afstand tot de arbeidsmarkt) waarop een bijstandsgerechtigde is ingedeeld losgelaten. Medewerkers van verschillende afdelingen keken vanuit hun gezamenlijke expertise wat voor de betreffende bijstandsgerechtigde de meest passende ondersteuning zou zijn. Van de circa 3500 mensen die waren ingedeeld in de trede ‘weinig perspectief op werk’ zijn in 2017 en 2018 door deze aanpak 226 mensen direct uitgestroomd naar werk. 182 mensen zijn in begeleiding naar een betaalde baan en 667 zijn gestart met een re-integratietraject.


De positieve ervaringen van het weegteam zijn o.a. de basis voor een nieuwe koers van WPI. Daarin is de trede waarop uitkeringsgerechtigden zijn ingedeeld niet langer leidend voor de dienstverlening. In plaats vanuit tredes organiseert WPI integrale dienstverlening vanuit het gebied waar iemand woont. Per gebied wordt de specifieke situatie van de bijstandsgerechtigden in beeld gebracht. Medewerkers van WPI met verschillende expertises gaan onderling nauw samenwerken in het gebied om zodoende meer maatwerk aan de Amsterdammer te bieden.

Weegteam

Team Dwars

Experimenten

Team Dwars
Medewerkers uit zorg, werk en activering vormen één team en nemen samen de verantwoordelijkheid voor de participatie van een groep bijstandsgerechtigden, zonodig dwars door procedures, conventies en structuren heen. Lees verder ››

Participatiewinkel Oost
Welzijn, Zorg, GGZ en WPI werken samen in één winkelconcept waar mensen makkelijk binnenlopen, worden begeleid door een participatiecoach die korte lijnen heeft met het integrale team. Lees verder ››

Wat hebben we geleerd

Belangrijkste les is dat de mens echt centraal komt te staan wanneer medewerkers van verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken. Professionals leren elkaars werk en aanbod kennen en er ontstaan allerlei cross-overs. Nauwere samenwerking leidt voor de Amsterdammer tot minder overdrachten en meer continuïteit in de ondersteuning, en bij professionals tot meer onderling vertrouwen en begrip.

  • Door in de buurt te werken, hebben klantmanagers meer zicht gekregen op de formele en informele participatiemogelijkheden. Zij kunnen bijstandsgerechtigden warmer (persoonlijker) begeleiden naar een participatieplek in de buurt.
  • Door onderlinge samenwerking ontstaat er een beter beeld van de situatie van de Amsterdammers omdat er vanuit meerdere invalshoeken wordt gekeken. Daardoor kunnen problemen meer gelijktijdig en in hun onderlinge samenhang worden opgepakt (geen schotten tussen de leefdomeinen).
  • Multidisciplinair samenwerken zorgt voor een natuurlijke flow in het proces, geen overdrachtsmomenten en een onderlinge vertrouwensband.
  • De succesfactor bij multidisciplinair samenwerken is de gedeelde verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.
  • Om multidisciplinair samenwerken te laten slagen is samenwerking in een team essentieel. Het is noodzakelijk dat er ontmoeting, kennisoverdracht en gezamenlijkheid ontstaat.
  • Door onderlinge samenwerking ontstaat er een beter beeld van de situatie van de Amsterdammers doordat er vanuit meerdere invalshoeken wordt gekeken. Daardoor kunnen problemen meer gelijktijdig en in hun onderlinge samenhang worden opgepakt.
  • Waar multidisciplinair samenwerken niet mogelijk is, is buddyschap een alternatief. Iedere professional heeft een buddy op een ander werkveld.